OTİCON DYNAMO SP8 BTE 13
thumbOTİCON DYNAMO SP8 BTE 13 thumbOTİCON DYNAMO SP8 BTE 13 thumbOTİCON DYNAMO SP8 BTE 13

OTİCON DYNAMO SP8 BTE 13

Model: DYNAMO SP8 BTE 13

Ürün Kodu: 02

Oti­con, Dy­na­mo ile ile­ri ve çok ile­ri de­re­ce­de­ki işit­me ka­yıp olan hastalar içindir.


8 Kanallı

13 Numara

16 Bantlı

4 Programlı• Analog ses kontrolü
• Feedback Engelleme
• Gürültü Azaltma
• Bilgisayar ile Dijital Programlanabilir 
• AGC-Otomatik kazanç kontrolü
• MPO-Maksimum Çıkış Kontrol Sistemi
• Otomatik Ses Kontrolü
• Çift Mikrofon 
• FM Sistem Uyumu
• Manuel Ses Kontrolü
• GC-Kazanç Kontrol Sistemi

Oti­con, Dy­na­mo ile ile­ri ve çok ile­ri de­re­ce­de­ki işit­me ka­yıp­lı ki­şi­le­rin ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak şe­kil­de iyi­leş­ti­ril­miş olan Bra­in­He­aring tek­no­lo­ji­si­ni Su­per Po­wer ürün seg­men­tin­de de su­nu­yor.

Dy­na­mo­’­da su­nu­lan özel­lik­ler, ile­ri de­re­ce­de işit­me ka­yıp­lı ki­şi­le­rin 3 te­mel ge­rek­si­ni­mi­ni ger­çek­leş­ti­rir.

  • Tam bir ses erişimi
  • Tüm konuşma detaylarının hesaba katılması
  • Kişiselleştirme

Bun­la­rı sun­ma­mı­zı sağ­la­yan özel­lik­le­ri:

  • Yüksek güç: 143 dB SPL/82 dB
  • Speech Rescue – Oticon’un frekans kompozisyonu teknolojisi
  • Speech Rescue ve Speech Guard E’nin kombinasyonu
  • Power kullanıcılar için iyileştirilmiş Feedback yönetimi – Inium Sense feedback shieldSP
  • Super Power kullanıcılara kişiselleştirme imkanını sunan YouMatic(Siz matik) özelliği
  • Bu alanda çalışma yapan uzmanlar tarafından geliştirilmiş çift taraflı uygulama protokolü

Speech Rescue

Spe­ech Res­cue, ile­ri ve çok ile­ri de­re­ce­de işit­me ka­yıp­la­rı­na yük­sek fre­kans­lı ses­le­re eriş­me im­ka­nı sağ­la­yan Oti­co­n­’­nun fre­kans kom­po­zis­yo­nu­dur. Kom­po­zis­yon – Kop­ya­la­ma ve ko­ru­ma fonk­si­yo­nu­dur- Biz ses­le­ri bir­bi­ri üze­ri­ne yer­leş­tir­mek­te­yiz. Yük­sek fre­kans­lı bant­lar daha al­çak fre­kans böl­ge­si­ne kop­ya­la­nır ve ori­ji­nal yük­sek fre­kans­lı bant­lar ken­di ori­ji­nal ko­num­la­rın­da ko­ru­nur. Biz ko­nuş­ma de­tay­la­rı­nın daha faz­la ko­run­ma­sı için al­çal­tı­lan sin­ya­lin do­ğal bağ­lan­tı­sı­nın ko­run­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne inan­mak­ta­yız.

Bu met­hot kul­la­nı­cı­ya S ve T gibi yük­sek fre­kan­sı ses­le­ri işi­te­bil­me im­ka­nı sun­ma­yı te­mel alır. Bu iş­lem orta fre­kans­lar­da­ki ses ip uç­la­rı gibi önem­li ses­le­ri boz­ma­dan ya­pı­lır.

Has­ta için bu­nun an­la­mı; daha de­tay­lı bir ko­nuş­ma­ya sa­hip ola­cak­lar­dır ve böy­le­ce ko­nuş­ma­la­rı daha ko­lay ta­kip ede­bi­le­cek­ler­dir.

Sense feedback shieldSP

Ini­um Sen­se plat­for­mu ve onun hız­lı iş­lem­ci­si çok üs­tün ve et­kin bir fe­ed­back yö­ne­tim ve ön­le­me sis­te­mi su­nar. Bu sis­tem özel ola­rak Su­per Po­wer kul­la­nı­cı­la­rı için ge­liş­ti­ril­di. Biz buna Ini­um Sen­se fe­ed­back shi­eldSP di­yo­ruz.

Ini­um Sen­se fe­ed­back shi­eldSP fe­ed­back ris­ki­ni çok daha hız­lı ya­ka­la­ma, daha et­kin ola­rak ön­le­me ve fe­ed­back oluş­ma ih­ti­ma­li­ni daha et­kin ola­rak azalt­ma ye­te­ne­ği­ne sa­hip­tir. Bun­la­rın hep­si yük­sek bir ses ka­li­te­si­ni sür­dü­re­rek ya­pıl­mak­ta­dır.

Has­ta için bu­nun an­la­mı işit­me ci­ha­zın öt­me­sin­den kork­ma­dan sev­dik­le­ri­ne sa­rı­la­bil­mek veya te­le­fon kul­la­na­bil­mek­tir.

Speech Rescue ve Speech Guard E Kombinasyonu

Bu sis­tem has­ta­ya ar­tı­rıl­mış ko­nuş­ma an­la­şı­lır­lı­ğı ko­nu­sun­da yar­dım­cı olan ko­nuş­ma de­tay­la­rı­nın en üst se­vi­ye­ye çı­kar­tıl­ma­sı­nı sağ­lar.

1. adım “Kurtarma”: İşit­me ci­ha­zın sin­yal yo­lun­da ge­len ses­le­rin yük­sek fre­kans bi­le­şen­le­ri ön­ce­lik­le Spe­ech Res­cue ile al­çak fre­kans­la­ra ta­şı­nır.

2. adım “Guard”: Yük­sek fre­kans­lı ses­ler Spe­ech Gu­ard E ile ar­tı­rı­lır. Bu sı­kış­tır­ma sis­te­mi kur­ta­rı­lan ko­nuş­ma ses­le­ri­nin net ola­rak or­ta­ya çık­ma­sı­nı sağ­la­mak için sin­yal gir­di­si­nin di­na­mik kont­rast­la­rı­nı ko­rur.

Super Power için YouMatic

Su­per Po­wer için olan ki­şi­sel­leş­tir­me ara­cı her bir has­ta­ya özgü özel bir uy­gu­la­ma im­ka­nı su­nar.

İleri ve çok ile­ri de­re­ce­de işit­me ka­yıp­lı in­san­lar işit­me ci­haz­la­rı­na çok bağ­lı­dır – on­la­rı kul­lan­ma­mak gibi bir se­çe­nek­le­ri yok­tur. On­lar için ci­haz­la­rı ta­nı­dık­la­rı ses­le­rin dün­ya­sı için ha­ya­ti öne­me sa­hip­tir.

Bu du­rum yeni işit­me ci­ha­zı­na ge­çiş için bir en­gel oluş­tu­ra­bi­lir.

Dy­na­mo­’­da­ki uy­gu­la­ma kont­rol­le­ri ve ki­şi­sel­leş­tir­me araç­la­rı has­ta­nın ki­şi­sel ter­ci­le­ri­ne uy­gun bir baş­lan­gıç nok­ta­sı su­nar ve bu du­rum yeni işit­me ci­ha­zı tek­no­lo­ji­le­ri­ne ge­çi­şi ko­lay­laş­tı­rıp, has­ta mem­nu­ni­ye­ti­ni ar­tı­rır.


Henüz Yorum Yapılmamış !
Yorum yapabilmek için giriş lütfen giriş yapınız. Giriş8 Kanallı

13 Numara

16 Bantlı

4 Programlı


whatsapp number